Riita

214782:

  春色將闌,
  鶯聲漸老,
  紅英落尽青梅小。
  畫堂人靜雨蒙蒙,
  屏山半掩餘香裊。
 
  密約沉沉,
  離情杳杳,
  菱花塵滿慵將照。
  倚樓無語欲銷魂,
  長空黯淡連芳草。

         ——寇准

_《蔡宽夫诗话》有云:

“故事:进士朝集,择年少者为探花使。”

是探花者,年少进士之职,非必第三名也。进士帽上多插花。

太宗曰:“寇准少年,正插花饮酒时。”

温公性严重,不肯插花。

或曰:“君恩也。”

乃插一枝。大概以年少者为贵。

_这样严肃一个人,居然写得一手绵密深重的好词句,实在灰常反差萌……

评论

热度(150)